Regulamin serwisu Polityczne.info

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Polityczne.info i oferowanych w jego ramach usług

2. Dane kontaktowe:

 • adres internetowy: http://polityczne.info/
 • kontakt e-mail: kontakt@polityczne.info

3. Użyte w regulaminie terminy:

 • Użytkownik (usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych (w tym ukończone co najmniej 13 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający warunki korzystania z serwisu Polityczne.info, niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://polityczne.info/regulamin

§2 Polityka prywatności

1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

 • a) zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu i usług oferowanych w jego ramach,
 • b) dostarczenia użytkownikowi usług

2. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

3. Serwis wykorzystuje cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie. Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

5. Właściciel informuje Użytkowników, iż oferowane usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Właściciela drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 • a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Użytkownikowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • c) Treść zawieranej umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.

§3 Wymagania techniczne

1. Poprawne i niezakłócone korzystanie z Serwisu, w tym z Konta Klienta, uwarunkowane jest spełnieniem poniższych wymagań technicznych:

 • a) dostęp do sieci Internetowej;
 • b) dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (w celu prawidłowego korzystania z Konta Klienta wymagana jest jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;
 • c) posiadanie konta e-mail;
 • d) możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.

2. Działanie Konta Klienta może zostać oparte o wykorzystywanie następujących technologii: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

4. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

§4 Sposób korzystania z Serwisu i zakres świadczonych usług

1. Użytkownik nie może:

 • a) modyfikować Serwisu,
 • b) przechowywać danych osobowych innych Użytkowników,
 • c) wpływać na zakłócanie funkcjonalności Serwisu,
 • d) podszywać się pod osoby trzecie,
 • e) dostarczać i przekazywać treści zabronione przez przepisy prawa,
 • f) naruszać praw osobistych innych użytkowników,
 • g) używać Serwisu w celu przesyłania spamu,
 • h) zmienić przypisanej mu nazwy użytkownika

§5 Warunki publikacji treści w Serwisie przez Użytkownika

1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zamieszczania określonych treści dotyczących tematyki DIY, handmade oraz innych określonych w poszczególnych kategoriach.

2. Treściami publikowanymi w Serwisie mogą być w szczególności własnoręcznie zrobione rzeczy.

3. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu jakichkolwiek treści w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania.

4. W przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami działających w związku z prowadzona działalnością zawodową lub gospodarczą Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania (edycji) treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści zamieszonej przez Użytkownika, bez podawania przyczyny.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia treści, które zawierają:

 • a) wulgaryzmy
 • b) informacje obrażające osoby, narodowości, religie
 • c) informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

6. Wszystkie treści opublikowane w Serwisie stanowią własność Użytkowników, którzy je opublikowali. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

8. Treści opublikowane przez Użytkowników mogą zostać usunięte na podstawie zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawnym charakterze przez Usługodawcę. Tryb postępowania, związanego z zawiadomieniem Usługodawcy został opisany z rozdziale VII Regulaminu.

§6 Zakres odpowiedzialności Właściciela Aplikacji

1. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy szkodę spowodowała osoba trzecia, na której zachowania nie ma on wpływu. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

3. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Administrator zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.

4. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami jeśli doszło do nic nie z winy Administratora.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

§7 Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w regulaminie.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel Serwisu lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w składanej reklamacji dokładnego opisu powodu reklamacji.

3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@polityczne.info w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Właściciel Serwisu jest zobowiązany do ustalenia z Użytkownikiem sposobu uwzględnienia żądania Użytkownika.

5. Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia.

§8 Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. W przypadku Użytkowników korzystających z nieodpłatnych usług w ramach serwisu, Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od umowy bez podania przyczyny. 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: kontakt@polityczne.info Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Przykładowy formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z niego jest fakultatywne 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Właścicielem.. 4. Wypowiedzenie umowy przez Właściciela serwisu następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika 5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem serwisu skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do konta i usług.

§9 Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

4. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między stronami;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

§10 Zmiany regulaminu

1. Właściciel Aplikacji publikuje regulamin na stronie internetowej serwisu http://polityczne.info/regulamin

2. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmieniony regulamin, może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie na adres kontakt@polityczne.info, wówczas w przypadku usług już opłaconych nastąpi proporcjonalne rozliczenie czasu i kosztów ich realizacji. Korzystanie przez Użytkownika z Konta i usług płatnych po wprowadzeniu zmian i upływie 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianach, oznaczać będzie ich akceptację.